ی کیف کثیری هست توی اون لحظه که نگاه گوشی کنی و تقویم بهت بگه عاقا جان نوامبر اومده !

ی نفس عمیق یه عالم خوشحالی فرادا 

چند تا کتاب شعر روی تخت 

و ... تکرار بی وقفه آهنگ باران نوامبر این لینکشه حتما گوش بدید 

روزگار ما با این اهنگ بماند !