حداقل یادم میاد یه روزی خیلی خیلی خوشحال بودم 


چقدر خوبه ! نه؟