چرندیات یک کنکوری

او که میخواست به جنگل گریزد و سرش به ساختمان سیمانی خورد!

مطلبی در آبان ۱۳۹۶ ثبت نشده است