چرندیات یک کنکوری

او که میخواست به جنگل گریزد و سرش به ساختمان سیمانی خورد!

مطلبی برای این موضوع نوشته نشده است